Algemene voorwaarden webhosting

 1. Home
 2. policy
 3. Algemene voorwaarden webhosting

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of rechtbetrekking van Netorigin ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Netorigin en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn voor Netorigin alleen bindend indien en voor zover deze door Netorigin uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

 • Netorigin: het bedrijf  Netorigin., handelend onder de naam “Netorigin”, gevestigd te Etten-leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74180452.
 • Website: de Website, portal(s) en applicaties van Netorigin, bereikbaar via het domein *.tjek.link , *.netorigin.nl , *.netorigin.eu en *.netorigin.be en eventuele (sub)domeinen.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meerdere Partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hosting-overeenkomst van 12 (twaalf) maanden).
 • Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden.
 • Encryptiesleutel: de door Opdrachtgever of Netorigin aangemaakte unieke encryptiesleutel, waarmee Opdrachtgever de te verzenden en/of opgeslagen digitale gegevens met behulp van de (backup)software kan coderen en decoderen, met als doel de digitale gegevens te beveiligen.
 • Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met Opdrachtgever.
 • Meerwerk: additionele werkzaamheden als bedoeld in Artikel 4. Wijzigingen Dienst en Meerwerk.
  Algemene voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Netorigin een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Netorigin daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Certificaat: is een product van Certificaat-leveranciers en wordt door Netorigin aangeboden zoals bijvoorbeeld een SSL Certificaat, digitale handtekening of een andere IT-beveiliging.
  Certificaat-Leverancier: de door Opdrachtgever aangewezen uiteindelijke leverancier van het Certificaat, waaronder, maar niet uitsluitend: Comodo, Geotrust, Symantec, Thawte en Globalsign en de certificatiedienstverlener.
 • Dienst(en): de producten en/of diensten die Netorigin aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst dan wel offerte.
 • Materialen/Materiaal: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend Materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Netorigin en Opdrachtgever op grond waarvan Netorigin Diensten levert en/of uitvoert aan/voor Opdrachtgever.
  Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen Met Verhoogd Risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.
 • Maatwerk: een product of Dienst welke niet past binnen een standaard raamwerk waarbij het noodzakelijk is om handmatig een passend product of Dienst te creëren.
 • Dataverkeer: al het internet- of netwerkverkeer van digitale gegevens dat gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, van en naar een apparaat of Account welke virtueel of hardware matig kan zijn. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het Dataverkeer bij elkaar opgeteld en wordt aangegeven in bijvoorbeeld MB, GB, Mbit of Gbit.
 • IP-adres: een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands ‘netwerkkaart’, van een apparaat in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet.
 • Opslagruimte: de beschikbaar gestelde ruimte door Netorigin aan Opdrachtgever voor digitale gegevens (data) op digitale gegevensdragers zoals bijvoorbeeld een harde schijf, cloud opslag of usb-stick welke toegankelijk is middels een portal of Account.
 • Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur (CET in de Winter/CEST in de Zomer) met uitzondering van de officiële feestdagen zoals aangegeven door de Nederlandse Rijksoverheid.
 • Partijen: Netorigin en Opdrachtgever gezamenlijk, of afzonderlijk als “Partij”.
  Malware: Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software, en is ontstaan uit de Engelse term ‘malicious software’. Er zijn veel verschillende varianten van malware, waaronder het computervirus of de worm wat ook de meest bekende vorm van malware is.
 • TLD: afkorting voor Top Level Domain. Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een land (.nl voor Nederland) of type organisatie (.com voor een commercieel bedrijf, .net voor een openbaar netwerk).
 • ccTLD: afkorting voor country code Top Level Domain, en uitsluitend bedoeld voor landen. Een alom bekend voorbeeld van een ccTLD is natuurlijk .nl. Een ccTLD bestaat altijd uit twee letters, meestal de landenafkorting, zoals gedefinieerd in de ISO 3166-1 alpha-2 landencodes.
 • gTLD: afkorting voor generic Top Level Domain, de generieke toplevels zoals .com, .org, .info etc.
  CENTR: CENTR is een vereniging van Partijen die Country Code Top Level Domeinnamen (ccTLD’s) registreren, zoals SIDN. Het is een discussieforum op het gebied van beleid dat betrekking heeft op de registratie van ccTLD’s en fungeert als communicatiekanaal richting Partijen die bij de (verdere) ontwikkeling van het internet betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld ICANN.
 • ICANN: ICANN – een not-for-profit organisatie – is onder meer verantwoordelijk voor het maken van ‘Top Level Domains’ (TLD) (het deel van een domeinnaam na de ‘.’), het toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-nummers.

Artikel 2. Contractsluiting

 • 1.1 De Overeenkomst tussen Netorigin en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via zijn Account of door acceptatie van een offerte. Op de Website of in de offerte staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website of in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Netorigin een offerte of Overeenkomst opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter Maatwerk (bijvoorbeeld voor een cloud oplossing dan wel colocatie) en kan Schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd.
 • 1.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 (veertien) dagen na verzending door Netorigin tenzij anders aangegeven in de offerte.
 • 1.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Netorigin het recht de prijzen hierop aan te passen.
 • 1.4 Netorigin heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • 1.5 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 • 1.6 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Netorigin.
 • 1.7 Indien Opdrachtgever een consument is, heeft Opdrachtgever gedurende een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden, tenzij Netorigin reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. De volgende producten en Diensten zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat deze op basis van de specificaties van Opdrachtgever zijn aangevraagd/gemaakt dan wel persoonlijk van aard zijn.Domeinnaam registratie / verhuizing wordt direct uitgevoerd, waardoor het herroepingsrecht vervalt. Maatwerk (domeinnamen, SSL certificaten en dergelijke). Alle overige diensten die aangemerkt worden als Maatwerk. Indien Opdrachtgever aangeeft, op het bestelformulier, af te zien van het herroepingsrecht
 • 1.8 Door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.9 Netorigin is ten allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever. Netorigin kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever verlangen. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Netorigin daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Netorigin de overeengekomen Dienst naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen en uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.
 • Netorigin zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Netorigin biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 • Door Netorigin opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Netorigin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 • Indien zulks is overeengekomen, zal Netorigin de Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Netorigin te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • Netorigin zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
 •  Alle wijzigingen worden gezien als Meerwerk zoals aangegeven staat in artikel 4. Wijzingen Dienst en Meerwerk.
 • Het is Netorigin toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde Materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 • Netorigin heeft het recht geleverde producten en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Netorigin niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • Netorigin zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Netorigin is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en open source projecten en de bijbehorende communities. Netorigin is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 • Netorigin zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Netorigin. Netorigin kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 • Netorigin stelt geen reservekopieën (backups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met Netorigin is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Netorigin opgeslagen digitale gegevens te maken.
 • Indien naar het oordeel van Netorigin een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Netorigin of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens zoals een DDoS, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Netorigin gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Netorigin vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tijdens Kantooruren en 3 (drie) uur buiten Kantooruren, tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Netorigin geen reactietijd garanties geven.
 • Netorigin is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever en aan een door Netorigin verlangde waarborgsom of zekerheidsstelling zoals genoemd in artikel 2.9 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

Artikel 4. Wijzigingen Dienst en Meerwerk

 • 4.1. Alle wijzigingen in de Dienst en/of Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • 4.2. Indien Netorigin en Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat aanvullende, niet in of bij de Overeenkomst beschreven werkzaamheden door Netorigin zullen worden uitgevoerd, is er tevens sprake van Meerwerk. Aanpassingen in de zin van saneringen en/of inperkingen van de Diensten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, ook tot Meerwerk leiden. Voor Meerwerk hanteert Netorigin het tarief van ten minste 150 (honderdvijftig) euro exclusief btw per aangevangen uur of indien van toepassing, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte of Overeenkomst, dan wel prijslijst van Netorigin met betrekking tot de afgenomen Dienst en/of Overeenkomst. De kosten voor Meerwerk zijn door Opdrachtgever pas verschuldigd, nadat zij tot dit Meerwerk een opdracht heeft verstrekt aan Netorigin, tenzij een opdracht redelijkerwijs niet kan worden afgewacht in verband met spoedeisende kwesties die onverwijld moeten worden opgelost. Netorigin en Opdrachtgever zullen alsdan overeenkomen dat het Meerwerk ofwel voor een vaste prijs geschiedt en gefactureerd wordt conform een nader overeen te komen betalingsschema ofwel dat het Meerwerk op basis van nacalculatie geschiedt en maandelijks achteraf wordt gefactureerd.
 • 4.3. Indien Netorigin, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend Meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Netorigin gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4.4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Netorigin tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het Meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd Meerwerk.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

 • 5.1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Netorigin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Netorigin worden verstrekt. De termijn waarbinnen Netorigin de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Netorigin zijn ontvangen.
 • 5.2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Netorigin bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Netorigin daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Netorigin zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Netorigin gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Netorigin zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 • 5.3. Opdrachtgever mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Opdrachtgever een verzoek indienen bij Netorigin voor een maatwerkovereenkomst.
 • 5.4. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever hier zelf voor zorg te dragen.
 • 5.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Netorigin daaraan voorafgaand Schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • 5.6. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • 5.7. Zonder toestemming van Netorigin is het de Opdrachtgever verboden de door Netorigin verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen, ook wel Account genoemd.
 • 5.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 • 5.9. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Netorigin in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
 • 5.10. Tenzij anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
 • 5.11. De Opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Netorigin hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 6. Gedragsregels en notice & takedown

 • 6.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Netorigin van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 • 6.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Netorigin verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die: onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;(kinder)pornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden;een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsuitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; kwaadaardige inhoud zoals Malware bevat; IRC activiteiten bevat.
 • 6.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en van Netorigin of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Netorigin’s overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; spam). Netorigin zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 • 6.4. Indien naar het oordeel van Netorigin hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Netorigin of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Netorigin gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Netorigin mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
 • 6.5. Wanneer Netorigin een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Netorigin Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk, doch binnen 72 (tweeënzeventig) uur, een reactie geven, waarna Netorigin zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Netorigin heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Netorigin meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Netorigin de klacht niet door te sturen.
 • 6.6. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Netorigin gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 • 6.7. Indien Netorigin van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Netorigin een backup zal maken). Netorigin zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Netorigin zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 • 6.8. Netorigin is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Netorigin gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • 6.9. Hoewel Netorigin ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Netorigin nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 • 6.10. Het is Opdrachtgever toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Opdrachtgever en zonder de naam van Netorigin als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Opdrachtgever dient Netorigin te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Netorigin mag ook bij overtredingen van deze Algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.
 • 6.11. Opdrachtgever vrijwaart Netorigin voor alle schade als gevolg van het gestelde in dit artikel. Netorigin is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Netorigin in het kader het gestelde in dit artikel.

Artikel 7. Domeinnamen

 • 7.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Netorigin vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 7.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Netorigin, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen zoals bijvoorbeeld; in de portal(s) of Schriftelijke bevestiging staat. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • 7.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Netorigin schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Netorigin is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Netorigin.
 • 7.4. Indien Opdrachtgever een domeinnaam bij Netorigin afneemt dient Opdrachtgever zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties (aangesloten bij bijvoorbeeld CENTR en/of ICANN) stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam van de betreffende extensie/(cc/g)TLD.
 • 7.5. Netorigin heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 • 7.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Netorigin gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 • 7.7. Zolang de Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Netorigin en blijft eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Netorigin, zulks ongeacht de rechten welke de Opdrachtgever op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Netorigin draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Opdrachtgever van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 8. Hosting en aanverwante diensten

 • 8.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd Materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, VPS/VDS of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • 8.2. Opdrachtgever verstrekt hierbij Netorigin een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Netorigin verspreide Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Netorigin geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Netorigin.

Artikel 9. Certificaten

 • 9.1. Indien Opdrachtgever een Certificaat (SSL-certificaat) bij Netorigin afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de Partij die de certificaten uitgeeft). Netorigin is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat Netorigin niet in voor het beveiligingsniveau van het Certificaat. Dit hangt af van het doel waarvoor het Certificaat wordt gebruikt.
 • 9.2. De Certificaat-Leverancier maakt het Certificaat aan op basis van de gegevens die door Netorigin zijn verstrekt. Netorigin heeft als taak om de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens te controleren en kan een aanvraag pas naar de Certificaat-Leverancier sturen indien alle gegevens compleet en correct zijn.
 • 9.3. Het Certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het Certificaat tussentijds wordt ingetrokken.
 • 9.4. In de volgende situaties kan Netorigin en/of de Certificaat-Leverancier het Certificaat onmiddellijk intrekken voordat het is verlopen:als blijkt dat het Certificaat onjuiste informatie bevat;
  als Opdrachtgever het voor het Certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan;
  als de betrouwbaarheid van het Certificaat, naar het oordeel van Netorigin en/of de Certificaat-Leverancier is gecompromitteerd;
  als Opdrachtgever zich niet houdt aan de Overeenkomst en bijbehorende Algemene voorwaarden;
  als Netorigin ontdekt dat het Certificaat wordt gebruikt bij criminele activiteiten, zoals fraude, distributie van Malware of phishing of op een andere manier wordt misbruikt;wegens een door de Certificaat-Leverancier aangewezen omstandigheid, zoals omschreven in de certificaatvoorwaarden van betreffende Certificaat-Leverancier.
 • 9.5. Tenzij de intrekkingsgrond op enige wijze aan Opdrachtgever te wijten is, zal Netorigin kosteloos een nieuw Certificaat leveren om een Certificaat dat is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen.
 • 9.6. Opdrachtgever realiseert zich, en verklaart zich ermee akkoord te zijn, dat de Certificaat-Leveranciers waar Netorigin mee samenwerkt de uiteindelijke eenzijdige beslissing kunnen nemen om tot verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten over te gaan. Netorigin zal zich inspannen om Opdrachtgever zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren in het proces van verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten.
 • 9.7. Na uitgifte verstrekt Certificaat-Leverancier aan de Opdrachtgever een herroepelijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie op de uitgegeven Certificaten op de server van het gehoste domein(en) zoals opgesomd in het Certificaat.

Artikel 10. Colocatie

 • 10.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot colocatie Diensten (Opdrachtgever plaatst apparatuur bij Netorigin), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
  10.2. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of andere apparatuur te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet krachtens de Overeenkomst door Netorigin wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de procedures als uiteengezet door Netorigin volgen.
 • 10.3. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder overlast voor Netorigin of derden.
 • 10.4. Opdrachtgever zal instructies van Netorigin ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen. Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.
  10.5. Opdrachtgever zal Netorigin op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die Netorigin naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de apparatuur.
 • 10.6. Opdrachtgever zal de apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek van Netorigin zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.
 • 10.7. Indien Netorigin met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter beschikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.
 • 10.8. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met Schriftelijke toestemming van Netorigin. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht zonder Schriftelijke toestemming van Netorigin, is Netorigin gerechtigd tot herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf te (laten) doen.
 • 10.9. Opdrachtgever staat er voor in dat:De apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;
  De apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en toepasselijke standaarden.
 • 10.10. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Netorigin of medewerkers van het datacentrum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door Opdrachtgever verzorgd.
 • 10.11. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de apparatuur ten allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijk recht. Eventuele registraties, vergunningen of (Schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of de apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.
 • 10.12. Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem ingeschakeld personeel of derden.
 • 10.13. Netorigin is ten allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.
 • 10.14. Op verzoek van Netorigin is Opdrachtgever gehouden een vervangende Ruimte in het datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende Ruimte dan wel datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd opleveren aan Netorigin. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Netorigin worden vergoed.
 • 10.15. Netorigin is gerechtigd de apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van Netorigin.
 • 10.16. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Netorigin het recht de apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Netorigin gerechtigd de apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden. Daarbij is Netorigin gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt beëindigd, en er staan nog facturen open, heeft Netorigin het recht de apparatuur van Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Netorigin zijn voldaan zoals beschreven in 17.11.

Artikel 11. Connectiviteit en Opslagruimte

 • 11.1. Netorigin kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer en Opslagruimte per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Netorigin bevoegd een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB, GB of Mbit op basis van 95ste Percentiel) in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Dataverkeer en Opslagruimte die op de prijslijst worden vermeld.
 • 11.2. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor Dataverkeer of Opslagruimte is bereikt.
 • 11.3. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van de overeengekomen afgenomen Dienst, zal deze met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd en in rekening worden gebracht. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van de Overeenkomst.
 • 11.4. Dataverkeer en Opslagruimte zijn niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur en/of Account, tenzij anders overeengekomen.
 • 11.5. Wanneer een excessieve hoeveelheid Dataverkeer of bandbreedte wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Netorigin gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
 • 11.6 Met een interval van 5 minuten wordt een meting gemaakt van het huidige Dataverkeer. Het huidige Dataverkeer is het gemiddelde van de afgelopen 5 minuten (geen moment opname). Al deze metingen worden opgeslagen in een database van Netorigin. Aan het einde van de maand wordt berekend hoeveel er verbruikt is, dat is het Dataverkeer voor die maand.
 • 11.7 De administratie van Netorigin levert voor Partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid Dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 12. IP-adressen

 • 12.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals bijvoorbeeld RIPE NCC in Europa. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van IP-Adressen. Netorigin vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • 12.2. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt Netorigin schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een IP-adres namens of door de Opdrachtgever. Netorigin is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op IP-adressen.
 • 12.3. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van IP-adressen. Netorigin zal naar deze regels verwijzen.
 • 12.4. Netorigin heeft het recht IP-adressen ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.
 • 12.5. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Netorigin en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Netorigin onder hetzelfde IP-adres opereren.
 • 12.6. Netorigin heeft ten allen tijde het recht IP-adressen te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 13. Resellers

 • 13.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“resellen”) van producten of Diensten van Netorigin door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • 13.2. Opdrachtgever handelt bij resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Netorigin overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Netorigin is.
 • 13.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Netorigin.
 • 13.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Netorigin Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of Dienst(en). Netorigin kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
 • 13.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Netorigin.
 • 13.6. Netorigin zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Netorigin een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden. Indien Netorigin in contact komt met de klant(en) van opdrachtgever zonder te weten dat deze klant(en) zijn van Opdrachtgever dan kan Netorigin niet aansprakelijk worden gehouden van de daaruit voortvloeiende uitkomsten.
 • 13.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Netorigin te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Netorigin voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Netorigin.
 • 13.8. Opdrachtgever is ten allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Netorigin dan wel die van haar leveranciers.
 • 13.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Netorigin het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 14. Reservekopieën (backups)

 • 14.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van reservekopieën, met de backupsoftware van Netorigin of andere software welke conform de Overeenkomst tussen Netorigin en Opdrachtgever gebuikt wordt, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • 14.2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding gedurende het maken van de reservekopie beschikbaar is en blijft naar de van en naar de backuplocatie tenzij anders overeengekomen.
 • 14.3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
 • 14.4. Netorigin kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Netorigin toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
 • 14.5. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de door Netorigin aangeleverde backup handleiding.
 • 14.6. Netorigin is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever.
 • 14.7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij Netorigin opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.
 • 14.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de integriteit van de gemaakte reservekopie en dient zelf te controleren of de gemaakte reservekopie de digitale gegevens bevat waarvan Opdrachtgever, of waarvan Netorigin in opdracht van de Opdrachtgever, een reservekopie van heeft gemaakt naar de backuplocatie.
 • 14.9. Netorigin is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van, het ontbreken van of het onleesbaar zijn van digitale gegevens in een reservekopie.
 • 14.10. Onder Backuplocatie wordt verstaan: de ruimte welke beschikbaar is gesteld voor reservekopieën van digitale gegevens al dan niet op apparatuur van Netorigin of Opdrachtgever.

Artikel 15. Rechten van intellectueel eigendom

 • 15.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Netorigin ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Netorigin of diens licentiegevers of (toe)leveranciers.
 • 15.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
 • 15.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 • 15.4. Het is Netorigin toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Netorigin door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 • 15.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 (tienduizend) euro exclusief btw per inbreuk-makende handeling betalen aan Netorigin, onverminderd het recht van Netorigin om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 16. Prijzen

 • 16.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Netorigin genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 16.2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Netorigin zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 16.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Netorigin gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Netorigin zal Opdrachtgever, via de Website of Schriftelijk, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • 16.4. Netorigin is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. Netorigin zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Lid 6 en 7 van dit artikel maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien Netorigin de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Netorigin gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.
 • 16.5. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Netorigin het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • 16.6. Netorigin is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 • 16.7. Netorigin is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
  Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s);
  Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Netorigin rustende verplichting ingevolge de wet.
 • 16.8. Indien Netorigin door oorzaak van Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Netorigin gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.
 • 16.9. Alle voor Netorigin uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze niet aan Opdrachtgever te wijten zijn.
 • 16.10. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene voorwaarden.
 • 16.11. Met betrekking tot gratis Diensten, behoudt Netorigin zich het recht voor om in de toekomst ten allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. Voor een dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 30 (dertig) dagen. Vanaf het moment genoemd in deze mededeling zal Netorigin de betreffende tarieven in rekening brengen en zal de Opdrachtgever betaling daarvan verschuldigd zijn.

Artikel 17. Betalingsvoorwaarden

 • 17.1. Netorigin zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Netorigin mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Netorigin heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 • 17.2. De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 17.3. Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 • 17.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
  Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 (veertig) euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;
  Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 • 17.5. Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 • 17.6. In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Netorigin zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Netorigin op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 • 17.7. Netorigin kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Netorigin hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is Netorigin gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een consument is, zal eerst een ingebrekestelling worden gecommuniceerd alvorens extra kosten in rekening gebracht kunnen worden.
 • 17.8. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Netorigin het recht om een bedrag van 25 (vijfentwintig) euro exclusief btw aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een consument is, zal eerst een ingebrekestelling worden gecommuniceerd alvorens extra kosten in rekening gebracht kunnen worden.
 • 17.9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • 17.10. In bovenstaande gevallen heeft Netorigin voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 • 17.11. Indien Opdrachtgever de betreffende factuur na herhaaldelijke aanmaningen zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn heeft voldaan staat het Netorigin vrij om bij finale ingebrekestelling over te gaan tot verkoop van de eigendommen geplaatst bij Netorigin en/of het Ruimte (zoals bijvoorbeeld: hardware, software, domeinnamen) van Opdrachtgever.
 • 17.12. Facturering en betaling geschieden in euro’s.
 • 17.13. Netorigin zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever per e-mail toezenden en/of binnen het Account beschikbaar stellen onder vermelding van de posten waarop de factuur betrekking heeft en de periode waarin de Diensten en/of het Meerwerk werden of worden verleend.
 • 17.14. Betalingen dienen door de Opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Opdrachtgever op verrekening met een vordering op Netorigin is uitgesloten. Netorigin behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de Opdrachtgever, dan wel aan Opdrachtgever te factureren, vóór aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn.
 • 17.15. Betalingen strekken steeds in de eerste plaatst tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 • 18.1. Netorigin is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
 • 18.2. De totale aansprakelijkheid van Netorigin voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Netorigin van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Netorigin, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 5.000 (vijfduizend) euro exclusief btw.
 • 18.3. Netorigin is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 18.4. De aansprakelijkheid van Netorigin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Netorigin onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Netorigin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Netorigin in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 (dertig) dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Netorigin.
 • 18.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Netorigin.
 • 18.6. Opdrachtgever is jegens Netorigin aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Netorigin tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.
 • 18.7. Netorigin is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 19.2.
 • 18.8. Netorigin is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Netorigin.
 • 18.9. De Opdrachtgever vrijwaart Netorigin tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Netorigin en/of het internet door de Opdrachtgever.
 • 18.10. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens Netorigin, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 19. Storingen en overmacht

 • 19.1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.
  19.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Netorigin beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Netorigin geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Netorigin geen Overeenkomst mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Netorigin die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld DDoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Netorigin, die Netorigin niet kon voorzien en waar Netorigin diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; stakingen; natuurrampen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 • 19.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • 19.4. Netorigin heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Netorigin zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Netorigin is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 • 19.5 Netorigin zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 20. Geheimhouding

 • 20.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • 20.2. Netorigin zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Netorigin, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Netorigin daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Netorigin zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • 20.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 21. Duur en opzegging

 • 21.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van minimaal 12 (twaalf) maanden.
 • 21.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de Partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der Partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, tenzij Opdrachtgever een consument is, hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • 21.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn. Tenzij Opdrachtgever een consument is, wanneer Opdrachtgever consument is en niet heeft aangegeven de Overeenkomst wenst te verlengen voor een zelfde termijn onder de zelfde voorwaarden, wordt de Overeenkomst telkens met 1 (één) maand verlengd.
 • 21.4. Netorigin mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
  Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
  De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
 • 21.5. Indien Netorigin de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 • 21.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Netorigin op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Netorigin is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Netorigin recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 • 21.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Netorigin op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene voorwaarden de betrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 22. Procedure na beëindiging

 • 22.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Netorigin gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen.
 • 22.2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een softwarematige datashredder gebeuren.
 • 22.3. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene voorwaarden de betrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
 • 22.4. Voor het direct verwijdering van reservekopieën (backups) van digitale gegevens van Opdrachtgever brengt Netorigin kosten in rekening aan Opdrachtgever, reservekopieën worden automatisch en kosteloos verwijderd na maximaal 12 (twaalf) maanden, het eerder verwijderen van reservekopieën dient handmatig te gebeuren en valt daarmee onder Meerwerk zoals omschreven in Artikel 4. Wijzigingen Dienst en Meerwerk.

Artikel 23. Rangorde en wijziging voorwaarden

 • 23.1. Netorigin behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging.
 • 23.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Netorigin Website, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Netorigin kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 • 23.3. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen 2 (twee) weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Netorigin. Netorigin kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Netorigin daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 • 23.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle Diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Netorigin en Opdrchtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide Partijen was. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
Menu